logo Nuduka

NOTA LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

QUI SOM

La societat NUDUKA, SL (a partir d’ara NUDUKA), amb domicili social l’Avinguda Lluis Pericot, número 39, de Girona (17003- Girona), amb direcció de correu electrònic nuduka@nudukaestilisme.cat, amb CIF número B-17784414, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, en el Volum 2061, foli 173 i fulla GI-34323, informa que segons l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electronic (a partir d’ara LSSICE), que es titular del domini de la pagina web www.nudukaestilisme.cat

 

INFORMACIÓ LEGAL

Que d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i el Reglament Europeu 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques sobre les dades de caràcter personal i la lliure circulació dels, li comuniquen que les dades personals facilitades a través del formulari de contacte contingut en la pàgina web, així com la seva direcció de correu electrònic, seran incorporats en un fitxer sota la responsabilitat, us i destí únic de NUDUKA, amb la finalitat de poder proporcionar-li el servei que ens sol·liciti i enviar-li comunicacions via correu electrònic relacionades amb la prestació dels nostres serveis i productes com a empresa de perruqueria i d’assessorament d’imatge, com també per gestionar els processos de selecció de personal en el cas de que les dades facilitades per vostè siguin a través del formulari per sol·licitar treballar amb l’equip NUDUKA.

L’Usuari es compromet a que davant qualsevol canvi en les seves dades personals, porti a terme la modificació de les mateixes notificant el referit canvi enviant un correu electrònic a nuduka@nudukaestilisme.cat, ja que en poder ser modificades les dades que van ser facilitades en el formulari de contacte. Entendrem que les seves dades no hauran sigut modificades mentre no hagi sigut comunicat la referida modificació amb les noves dades.

NUDUKA es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant el formulari de contacte, únicament amb la finalitat de poder proporcionar-li el servei que ens sol·liciti i enviar-li comunicacions via correu electrònic relacionades amb la prestació dels nostres serveis i productes com a empresa de perruqueria i d’assessorament d’imatge, com també per gestionar els processos de selecció de personal en el cas de que les dades facilitades per vostè siguin a través del formulari per sol·licitar treballar amb l’equip NUDUKA.

La procedència de les dades personals que NUDUKA tracta són les dades d’identitat i contacte que vostè ens facilita a través del formulari de contacte i/o en el formulari per sol·licitat treballar amb l’equip NUDUKA, i per tant, l’usuari declara tenir coneixement del destí i us de les dades personals recollides en el formulari de contacte mitjançant la lectura de la present Nota legal i Política de Privacitat que s’expressen a continuació.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT (NOTA LEGAL)

Segons la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPD), la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), i el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques sobre les dades de caràcter personal i la lliure circulació de les mateixes (en endavant Reglament Europeu 2016/679), NUDUKA, posa en coneixement dels Usuaris dels següents punts:

 

CONDICIONS D’ÚS

El simple accés a la pàgina web www.nudukaestilisme.cat no implica, en sí mateix, l’establiment de cap tipus de vincle o relació comercial entre NUDUKA i l’Usuari.

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’atribució de la condició d’Usuari i l’acceptació, per part seva, de les condicions d’ús.

NUDUKA a través de la seva pàgina web ofereix als Usuaris, informació de contacte de l’Empresa, informació sobre tots els seus productes i serveis i a més, un formulari de contacte i un altre formulari en el qual l’usuari podrà sol·licitar un lloc de feina amb el nostre equip NUDUKA. Per a la contractació dels nostres serveis i productes, l’Usuari haurà de posar-se en contacte amb NUDUKA a través de las diverses vies de contacte que es fan constar a la pagina web i/o complimentant el formulari de contacte inserit en la pàgina web.

La forma que NUDUKA utilitzarà per a contactar amb l’Usuari serà a través de la dada de contacte facilitat per part de l’Usuari en el formulari de contacte i/o en el formulari de sol·licitud de feina amb l’equip NUDUKA, i per això, s’adverteix a l’Usuari que amb l’acceptació de que entén i accepta aquest Avis Legal quan procedeix al enviament del formulari de contacte i/o el formulari de sol·licitud de lloc de feina amb l’equip NUDUKA, autoritza expressament a NUDUKA per a que tracti les seves dades personals i per a que pugui utilitzar la dada de contacte que faci constar en el formulari (ja sigui correu electrònic i/o número de telèfon) com a mitjà de comunicació amb vostè i així podrem donar resposta a la seva sol·licitud, dubte i/o consulta feta a través del referit formulari com també poder gestionar el procés de selecció de personal quan sigui el cas de que l’Usuari sol·liciti lloc de feina amb l’equip NUDUKA a través del formulari corresponent, per tant, nomes s’utilitzaran les seves dades amb la finalitat única i concreta de poder atendre les seves consultes i/o dubtes, per gestionar el procés de selecció de personal, com també per poder prestar-li els nostres serveis com a empresa que presta els serveis de perruqueria i assessoria d’imatge, i mantenir comunicacions en referencia al servei que ens contracti.

Per a que l’usuari d’aquesta pàgina web, www.nudukaestilisme.cat, de la qual és titular NUDUKA, pugui facilitar les seves dades de caràcter personal que es requereixen en el formulari de contacte i/o en el formulari de sol·licitud de lloc de feina amb l’equip NUDUKA, aquest ha de ser major d’edat. Informem que les dades personals obtingudes mitjançant ambdós formularis, seran incorporades a un fitxer sobre el qual el seu us, responsabilitat i destí únic de NUDUKA, amb la finalitat de poder atendre les seves consultes, dubtes, gestionar el procés de selecció de personal i poder prestar-li els nostres serveis com a empresa de perruqueria i assessorament d’imatge.

 

TIPUS DE DADES QUE ES SOL·LICITEN I RECULLEN

NUDUKA informa sobre la seva política respecte el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels Usuaris que puguin ser recaptades amb la sol·licitud d’informació (a través del formulari de contacte i/o de sol·licitud de lloc de feina amb l’equip NUDUKA que es troben en la nostre pàgina web).

NUDUKA recapta una sèrie de dades de caràcter personal per a poder gestionar i desenvolupar la prestació dels nostres serveis mencionats anteriorment, a més, també s’utilitzen per a poder informar-li sobre la varietat de serveis i productes que oferim i que ens sol·licita a més per la gestió dels processos de selecció de personals que es portin a terme, és adir, les seves dades personals es faran servir per la prestació dels nostres serveis i per a mantenir comunicacions amb vostè com a Usuari/client relacionades amb el desenvolupament de la prestació dels nostres serveis com a empresa de perruqueria i d’assessorament d’imatge que ens hagi sol·licitat (per exemple, mantenir comunicacions en referencia a l’estat del servei, com es realitza, el seu preu, procediment, etc.) com també s’utilitzaran quan sigui el cas, per a la gestió dels processos de selecció de personal (quan l’Usuari faciliti les seves dades concretament per aquest fi mitjançant el formulari inserit en la pagina web concretament per aquesta finalitat) . A continuació, senyalem les categories de dades personals que recollim en el formulari de contacte i en el formulari de sol·licitud de lloc de feina amb l’equip NUDUKA, com també aquelles que posteriorment es puguin facilitat durant la prestació dels nostres serveis, amb la finalitat única anteriorment dita i com s’utilitzen per part de NUDUKA aquestes dades.

A continuació senyalem les categories de dades personals que recollim tant en els formularis, com posteriorment si finalment es porta a terme la contractació dels nostres serveis, amb la finalitat anteriorment dita i com s’utilitzen.

  • Dades de contacte: es demana i recull les dades de contacte, com són el nom, cognoms, número de telèfon i direcció de correu electrònic . Les dades es sol·liciten per a poder posar-nos en contacte amb vostè per a facilitar-li la informació que ens hagi sol·licitat sobre els nostres serveis i productes. A més, s’utilitzaran també per a poder atendre qualsevol problema o consulta que ens faci i per poder mantenir comunicacions entre ambdues parts en relació a l’estat i desenvolupament de la prestació dels nostres serveis que ens hagi sol·licitat i contractat com també per a fins de comunicacions comercials.
  • Document adjunta al formulari: es demana i recull les dades de contacte, com són el nom, cognoms, número de telèfon i direcció de correu electrònic i també es demana que s’adjunti al formulari el currículum de la persona que ens sol·licita una oferta de feina amb NUDUKA, SL

La legitimació que s’ostenta per al tractament de les seves dades personals es basa per poder gestionar l’ús i entrega de les seves sol·licituds de informació a través del nostre formulari de contacte que es troba en la pagina web com per la gestió dels processos de personal, també per a la gestió de les respostes a les seves sol·licitud de informació, pressupost i/o preus dels nostres serveis i productes que ens hagi fet arriba a través de correu electrònic o altres mitjans de comunicació, i que es respondrà de la mateixa manera, com també per a gestionar el desenvolupament i posterior prestació dels nostres serveis que ens hagin contractat com a empresa de perruqueria i assessorament d’imatge.

En virtut de la LOPD i el Reglament Europeu 2016/679, les dades personals que l’Usuari de la pàgina web facilita a través del formulari de contacte, del formulari de sol·licitud de lloc de feina amb l’equip NUDUKA o bé per la recepció de correus electrònics enviats pel mateix Usuari al compte de correu electrònic de NUDUKA, s’adverteix a que amb l’acceptació de que entén i accepta aquest Avis legal quan procedeix a l’enviament dels formularis, autoritza expressament a NUDUKA per a que pugui tractar les seves dades personals i per a que aquesta pugui utilitzar com a mitja de comunicació amb vostè, el correu electrònic i/o número de telèfon que hagi facilitat com a dada de contacte en els formularis, amb les finalitats anteriorment mencionades, i d’aquesta manera, es podrà atendre i transmetre la informació relativa a NUDUKA i per a poder portar a terme la prestació dels nostres serveis que ens hagi sol·licitat com també la gestió dels processos de personal, per tant, s’utilitzaran les referides dades personals per poder atendre consultes, sol·licituds de lloc de feina i prestar els nostres serveis.

Així com també es podran utilitzar les seves dades persones per procedir a l’enviament de comunicacions comercials informant sobre la nostre activitat i novetats sobre productes i novetats en els nostres serveis de NUDUKA, però en aquest cas, sempre i quan, l’Usuari accepti de manera prèvia i expressa a l’hora d’enviar el formulari de contacte amb les seves dades personals que desitja rebre correus comercials i de publicitat de NUDUKA, i per tant, dona el seu consentiment exprés per aquest fet. Aquestes dades personals comunicades per l’Usuari a través del formulari de contacte o per la recepció de correus electrònics enviats pel mateix Usuari al correu de NUDUKA, seran objecte de tractament per part de NUDUKA i incorporats a un fitxer de responsabilitat, us i destí únic de NUDUKA.

NUDUKA informa que tenen implantades les mesures de seguretat d’indole tècnica i organitzativa necessàries per la seguretat de les seves dades personals segons l’estat de la tècnica i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, i que tractarà les seves dades personals sota el deure de secret i confidencialitat, com també sota els principis de transparència, minimització de dades, limitació de la finalitat, integritat i exactitud, conforme preveu la normativa vigent (LOPD i el Reglament Europeu 2016/679).

 

POLÍTICA DE CESSIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

L’empresa NUDUKA informa que totes les dades personals facilitades per l’Usuari a través del formulari de contacte, el formulari de sol·licitud de lloc de feina amb l’equip NUDUKA i/o per la recepció de correus electrònics enviats pels mateixos Usuaris a l’adreça electrònica de NUDUKA o bé per la prestació dels nostres servies com a empresa de perruqueria i d’assessorament d’imatge, no seran cedits a tercers, excepte que aquesta cessió estigui sota l’obligació legal o quan per la prestació d’un servei sol·licitat per l’Usuari impliqui necessàriament dins d’una relació contractual la participació d’altre empresa extrema per poder portar-lo a terme i complir amb la prestació del servei, per la qual cosa es portaria a terme una cessió de dades amb la finalitat de recolzament de la referida empresa per a complir amb el serveis que ens hagi sol·licitat i contractat.

Per tant, les seves dades podran ser comunicades a empreses externes a NUDUKA, amb la finalitat de poder prestar de forma satisfactòria els serveis i/o productes contractats, i que seran:

  • Entitats financeres, les quals gestionaran per si mateixes el procediment de pagament dels productes que l’Usuari hagi comprat, si s’escau, a NUDUKA.

  • Empreses dedicades als serveis tecnològics i informàtics, per a la gestió i manteniment de la pàgina web a través de la qual prestem la informació sobre els nostres serveis i productes als Usuaris.


NUDUKA informa que amb les referides empreses externes ha procedit a la firma d’un contracte de prestació de serveis i de tractament de dades per a tercers en el qual es contempla el compromís de la referida empresa externa a tractar les dades cedides de forma confidencial i secreta, a més, es compromet a NUDUKA de només cedir únicament les dades personals expressament necessàries per al compliment de la prestació.

NUDUKA es compromet a utilitzar les dades personals recollides i facilitades pels Usuaris en el formulari de contacte i en el formulari de sol·licitud de feina amb l’equip NUDUKA, únicament amb la finalitat anteriorment mencionada, i a tractar-les amb el deure de secret i confidencialitat, a més, de complir amb les mesures de seguretat que la normativa vigent requereix per la seva seguretat.

L’Usuari tindrà que donar el seu consentiment exprés per a que NUDUKA pugui tractar les seves dades personals d’acord amb les condicions descrites, quan doni “clic’’ a l’enllaç sota el formulari de contacte i/o sota el formulari de sol·licitud de lloc de feina amb l’equip NUDUKA, acceptant les condicions d’us i de política de privacitat, i nomes llavors podrà enviar els formularis amb les seves dades personals.

 

PERÍODE DE TEMPS DURANT EL QUAL CONSERVEM LES SEVES DADES

NUDUKA tractarà i conservarà les seves dades de caràcter personal durant el temps necessari per complir amb la relació contractual o de prestació de serveis que uneix a ambdues parts, és a dir, mentre duri la seva condició com a Usuari/Client, per tant, només durant el temps estrictament necessari es conservaran i fins que finalitzi l’objecte per la qual es van recollir les referides dades, o segons el cas, fins que exerceixi el dret d’oposició, cancel·lació o a l’oblit.

Tot i el paràgraf anterior i per imperatiu legal (articles 29.2 lletra E i 70 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària) es conservaran de forma segura durant el termini en el qual poguessin sorgir reclamacions i/o responsabilitats derivades de la gestió i prestació dels nostres serveis i del tractament de les dades. Una vegada finalitzat el període, s’eliminaran les dades.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS I COM POT EXERCIR-LOS

També NUDUKA vol informar als Usuaris de la seva pàgina web que en tot moment podran exercir els següents drets en relació a les dades de caràcter personal que ens han facilitat:

  1. Dret d’accés que permet sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l’origen de les referides dades, així como les comunicacions realitzades o que es preveuen fer de les mateixes.

  2. Dret de rectificació, a la cancel·lació i oposició, que permet rectificar o cancel·lar les seves dades personals quan tingui constància de que són incorrectes, inexactes, inadequades o excessives.

  3. Dret a la limitació, que permet que no es realitzi el tractament de les seves dades sobre un part concreta de les mateixes, quan aquestes siguin inexactes fins que es confirmi la dita inexactitud, quan el tractament no sigui lícit, quan el responsable ja no necessiti les dades personals pels fines/objectius del tractament i/o quan es faci valer un interès legítim.

  4. Dret a la portabilitat, dret a rebre les seves pròpies dades personals que ens hagi facilitat i tingui un responsable de tractament, en un format estructurat, d’us comú i de lectura mecànica, sense que el responsable de tractament al qual es van facilitar les dades ho pugui impedir.

  5. Dret a l’oblit, supressió de les dades persona les de l’interessat sense cap dilació sempre i quan les referides dades personals ja no siguin necessaris conforme la seva finalitat, es retiri el consentiment exprés de l’interessat, quan s’exerceixi el dret a l’oposició sobre les mateixes o siguin tractades de forma il·lícita i també quan es doni el cas de que aquestes dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals fossin recollides i/o quan les dades hagin de suprimir-se per complir amb una obligació legal o hagin sigut obtinguts a través de la oferta de serveis de la societat de la informació.


Els referits drets s’estableixen en els articles 15 a 23 del Reglament Europeu (EU) 2016/679, a través de l’enviament d’escrit dirigit presencialment o per correu postal al domicilio social de NUDUKA, amb CIF número B-17784414, situat a l’Avinguda Lluis Pericot, número 39, de Girona (17003- Girona), adjuntant DNI, o bé, a través de correu electrònic a la direcció electrònica: nuduka@nudukaestilisme.cat. També s’informa de la possibilitat de interposar queixes davant l’autoritat competent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

COMUNICACIONS I CORREUS COMERCIALS

En cas de que l’Usuari vulgui comunicar-se amb NUDUKA, per portar a terme alguna consulta i/o reclamació, haurà de dirigir-se a la direcció postal i/o al correu electrònic nuduka@nudukaestilisme.cat o fer-ho mitjançant els formularis inserits en la seva pàgina web creats per aquesta finalitat.

Les comunicacions entre NUDUKA i l’Usuari, es realitzaran de conformitat amb les dades de contacte aportades o facilitades pel mateix en els formularis continguts en la seva pàgina web. Com anteriorment ja s’ha mencionat en aquest Avís Legal, l’Usuari accepta la utilització de les dades de contacte que faciliti (la direcció de correu electrònic per a l’enviament de correus electrònics i/o a través de trucades telefòniques) com a procediment vàlid per l’intercanvi d’informació i la remissió de comunicacions amb NUDUKA, en relació amb la prestació dels nostres serveis com a empresa de perruqueria i d’assessorament d’imatge (com per exemple podrien ser per a resolució de dubtes, més preguntes sobre algun producte concret o servei, avís d’arribada d’algun producte, etc.) si accepta que ha entès i que està d’acord amb aquest Avís Legal abans d’enviar el formulari de contacte i/o el formulari de sol·licitud de lloc de feina amb l’equip NUDUKA amb les seves dades (cosa distinta passa amb el cas d’acceptació o no de correus comercials com anteriorment ja s’ha explicat en aquest Avís Legal).

Tot i que aquest consentiment exprés podrà ser en tot moment revocat per l’usuari, mitjançant l’enviament d’escrit dirigit al domicili social de NUDUKA abans referenciat o al correu electrònic de la mateixa: nuduka@nudukaestilisme.cat

D’acord amb la LSSICE, NUDUKA no duu a terme l’enviament de correus comercials via correu electrònic per a la publicitat de la seva empresa, només duu a terme comunicacions amb els Usuaris i/o clients relacionades amb la prestació de serveis que uneix a ambdues parts.

 

RESPONSABILITATS

El lloc web de NUDUKA proporciona gran diversitat de informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a la veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en el formulari de contacte en la pàgina web de NUDUKA com també per al accés a certs continguts o serveis oferts per la pàgina web.

Tot i que NUDUKA actua amb la màxima diligencia possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’Usuari de la pàgina web ho consulti. Per això, NUDUKA, manifesta que les referències a productes i si és el cas a preus, que es presentin en la pàgina web tenen una funció orientativa i no obliguen a NUDUKA, fins la confirmació expressa d’una comanda.

NUDUKA no es fa responsable en cap concepte dels danys i responsabilitats que es puguin derivar de l’ús il·legal i/o indegut de la pàgina web, como també dels que es puguin derivar de l’accés, captació i/o ús per part de tercers dels continguts d’aquesta.

Els Usuaris es comprometen a fer un ús correcte dels continguts i serveis que NUDUKA pugui oferir en la seva pàgina web i a no utilitzar el seu contingut per a incórrer en activitats il·lícites o contraries a la normativa legal. NUDUKA es reserva el dret a exercir totes les accions civils i penals necessàries si detecta un incompliment de les condicions anteriors o qualsevol ús indegut dels continguts presentats en aquesta web.

També es vol informar que la informació continguda en la seva pàgina web (presentació, configuració, continguts del web, etc.) podrà actualitzar-la, modificar-la o també podrà ser eliminada sense previ avís de la mateixa, tot i que sempre respectarà totes les previsions legals de la informació. NUDUKA no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la pàgina web.

NUDUKA no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la pàgina web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar control sobre altres continguts fora de la seva pagina web. Així mateix, tampoc garantizarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat d’altres llocs aliens a la seva propietat als que pugui accedir mitjançant enllaços.

NUDUKA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol dany als Usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, NUDUKA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet poguessin patir els Usuaris.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts i elements (textos, imatges, dissenys gràfics, vídeos, àudios, logotips, combinacions de colors, estructura, ordenació, presentació del contingut, entre altres elements) que formen part de la pàgina web, pertanyen por sí mateix o com a cessionària a NUDUKA i són utilitzats en base a una finalitat publicitària, de informació i per a la prestació dels seus serveis, i queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta pàgina web, i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit de NUDUKA quan la seva utilització no sigui per a finalitat de publicitat dels seus productes i serveis, per tant, nomes autoritza la seva difusió quan sigui amb finalitat de promocionar i publicitar els seus serveis i productes.. En virtut del que disposa els articles 8 i 32.1, paràgraf segon de la LSSICE, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins Comerciales, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic sense l’autorització de NUDUKA. Per tant, NUDUKA, es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Els Usuaris es comprometen a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de NUDUKA. Podran visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de NUDUKA.

Amb la voluntat de millorar la pàgina web, NUDUKA es reserva el dret de modificar, eliminar o afegir tots els continguts i serveis que consideri oportuns, com també la forma i la posició en que aquests apareixen localitzats.

 

NAVEGACIÓ I SEGURETAT

NUDUKA realitza els màxims esforços perquè la navegació a través d’aquest lloc web es realitzi en les millors condicions. NUDUKA no es fa responsable per qualsevol tipus de perjudici soferts pels usuaris per l’ús de navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyat aquest lloc web.

NUDUKA no garanteix, ni es responsabilitza que l’accés a aquest lloc web sigui ininterromput o es trobi lliure d’error. En cap cas NUDUKA serà responsable pels perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús d’aquest lloc web.

Tot i que NUDUKA actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això NUDUKA manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a NUDUKA fins a la confirmació expressa d’una comanda.

NUDUKA no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

CANVI DE NORMATIVA

NUDUKA es reserva el dret a poder modificar aquesta NOTA LEGAL, sobre la política de privacitat y comercial, amb l’objectiu i finalitat de poder adaptar-la a qualsevol modificació legislativa o nova legislació sobre la matèria.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

NUDUKA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per el incompliment de les presents condicions.

Per a totes aquelles qüestions sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avis Legal i condicions generals de la contractació, així com de les reclamacions que poguessin derivar.se del seu us, NUDUKA, es reserva, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts, o per el incompliment de les presents condicions.